Total Therapy Reconnect

Therapie volgens Traditionele Chinese Geneeskunde

Privacyverklaring

Dit document ontvangt u ook op papier bij bezoek aan de praktijk om te tekenen voor gezien.

Alle therapeuten werkzaam bij Total Therapy Reconnect (hierna genoemd als de therapeut) zijn gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige BehandelOvereenkomst (WGBO) en Wet kwaliteit, klachten en geschillenzorg (Wkkgz).

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat de therapeut, een dossier aanlegt welke ten alle tijden door u ingezien kan worden. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die de therapeut, na uw expliciete toestemming, heeft opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

De therapeut doet haar best om de privacy van u te waarborgen. Dit betekent onder meer dat de therapeut: zorgvuldig omgaat met uw persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorgt dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

De therapeut betracht geheimhouding ten aanzien van de door u verstrekte gegevens, die in het dossier worden opgeslagen, met uitzondering van de gegevens waaromtrent u heeft verklaard dat u geen bezwaar maakt tegen het gebruik van andere doeleinden.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming

Voor het gebruik voor waarneming tijdens langere afwezigheid van de therapeut.

Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat de therapeut een factuur kan opstellen.

Als de therapeut vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal de therapeut u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

Uw naam, adres en woonplaats , uw geboortedatum, zorgverzekering en zorgverzekeringsnummer, de datum van de behandeling, een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling Acupunctuur’, of ‘Tuina consult’ , de kosten van het consult

De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan u in alle fasen van de behandeling. U verplicht zich middels het anamnese gesprek relevante informatie aan de therapeut te verstrekken.

De therapeut verplicht zich om u correct door te verwijzen naar een collega therapeut of een arts, indien haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is.

Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden. Indien u voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan u deze eenzijdig beëindigen.

De therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van haar kan worden gevergd dat zij de overeenkomst voortzet. De therapeut zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat u een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen afsluiten.

De therapeut mag zonder toestemming van u geen bepaalde (be)-handelingen verrichten.

U gaat akkoord met de tariefstelling die vermeld staat in de praktijk.

Betalingswijze van de behandelingen is contant of per pin direct na de behandeling.

Voor klachten over de behandeling kan u zich voor het klachtrecht wenden tot de Zhong en voor het tuchtrecht tot de stichting KAB

Alle eventuele nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie aanwezig in het medisch dossier bij de huisarts, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van uzelf.

Annuleert u de afspraak minder dan 24 uur voor het consult, heeft de therapeut het recht deze in rekening te brengen.

© 2024 Total Therapy Reconnect

Thema door Anders Norén